2020-05-27

Praktyki studenckie w Biurze Rzecznika MŚP

Praktyki studenckie dla studentów oraz staże naukowe dla doktorantów w Biurze Rzecznika MŚP

 1. Uprzejmie informujemy, że w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców organizowane są praktyki studenckie dla studentów oraz staże naukowe dla doktorantów.
 2.  
 3. Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty:
 4. - zgłoszenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 lub nr 2 do Regulaminu odbywania praktyk studenckich dla studentów oraz staży naukowych dla doktorantów w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 5. - skierowanie z uczelni, stanowiące Załącznik nr 3 do ww. Regulaminu,
 6. - szczegółowy program praktyki studenckiej dla studenta bądź stażu naukowego dla doktoranta zaakceptowany przez uprawniony organ szkoły wyższej,
 7. - życiorys (CV).
 8.  
 9. Osoba odbywająca praktykę studencką bądź staż naukowy musi również posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki bądź stażu, zapewnione przez uczelnię lub we własnym zakresie.

 

Kwalifikacji kandydata do odbycia praktyki bądź stażu dokonuje się w oparciu o bieżące zapotrzebowanie w uzgodnieniu z dyrektorami komórek organizacyjnych Biura.

 

Osoba odbywająca praktykę bądź staż obowiązana jest:

- przestrzegać przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Biurze,

- wykonywać powierzone czynności sumiennie i starannie z poszanowaniem przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Biurze, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i innych tajemnic prawnie chronionych,

- pogłębiać wiedzę dotyczącą działalności i zadań Biura.

 

Osoba odbywająca praktykę bądź staż będzie wykonywać zadania powierzone przez indywidualnie przydzielonego opiekuna w oparciu o bieżącą pracę Biura z uwzględnieniem programu praktyki bądź stażu.

 

Zgłoszenia wraz z kompletem ww. dokumentów należy kierować na adres biuro@rzecznikmsp.gov.pl

 

Klauzula informacyjna dla praktykantów oraz stażystów

Zgodnie z obowiązkiem z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, z siedzibą w Warszawie (00-679), przy ul. Wilczej 46, tel. 22 123 70 70 („Rzecznik”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym: iod@rzecznikmsp.gov.pllub pisemnie na adres: ul Wilcza 46, 00-679 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Dane będą przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia rekrutacji na praktykę studencką oraz staż naukowy – na podstawie zgody (art.  6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • organizacji praktyk oraz stażu naukowego, organizacji miejsca pracy, obsługi administracyjnej oraz rozliczenia z realizacji praktyk i stażu z uczelnią, a także zapewnienia bezpieczeństwa na terenie siedziby Rzecznika oraz w celach archiwalnych i dowodowych – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na realizacji tych celów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z realizacją praktyki studenckiej dla studenta oraz stażu naukowego dla doktoranta, wynikających z przepisów dotyczących prowadzenia praktyki i stażu, a także przepisów z zakresu BHP, podatków i rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją porozumienia o współpracy z Pani/Pana uczelnią dotyczącego organizacji praktyk studenckich dla studenta bądź stażu naukowego dla doktoranta.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wykonania praktyk lub stażu, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia praktyki lub stażu w Biurze Rzecznika.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres praktyk lub stażu, a następnie – według kategorii archiwalnej tej dokumentacji - przez okres 5 lat od dnia zakończenia praktyk lub stażu [1]

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • uczelnia praktykanta bądź stażysty w zakresie niezbędnym do organizacji praktyk lub stażu,
 • personel Biura Rzecznika,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi księgowe i finansowe, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami,
 • organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po upływie wskazanych okresów, ograniczenia przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: (22) 531 03 00.

 

[1]Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020, poz. 164 z późn. zm.) oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej) (Dz. U. z 2019 r., poz. 246).[1] Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173) oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej).

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..