2020-12-16

Koordynator do spraw dostępności w Biurze Rzecznika MŚP

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648) oraz art. art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), zarządza się, co następuje:

Wyznaczono Panią Natalię Kruczek Starszego Specjalistę w Wydziale Prawno-Legislacyjnym na Koordynatora do spraw dostępności w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Biuro;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Biuro, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Biura, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Skondensowane informacje o ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/

 

Deklaracja dostępności Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dostępność cyfrowa

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej https://rzecznikmsp.gov.pl/.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zapewnia częściową dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy zamieszczone w serwisie zawierające ścieżkę dźwiękową nie mają napisów dla osób Głuchych,

Poniższe funkcjonalności zostały wdrożone w procesie przystosowania serwisu internetowego do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 1. po prawej stronie, w połowie jej wysokości umieszczono tzw. pomocnik dostępności, link w postaci ikony,  który zawiera następujące funkcjonalności:

W sekcji ułatwień dostępu:

– tryb awaryjny epilepsji – umożliwia osobom z epilepsją bezpieczne korzystanie ze strony internetowej poprzez przytłumienie kolorów oraz usunięcie migających elementów, dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie ryzyka napadów, które mogą wynikać z animacji
i ryzykownych kombinacji kolorów,

– tryb niedowidzący – dostosowuje stronę internetową do wygody użytkowników z wadami wzroku, takimi jak pogorszenie wzroku, widzenie tunelowe, zaćma, jaskra i inne,

– tryb niepełnosprawności poznawczej – zapewnia różne opcje wspomagające, aby pomóc użytkownikom z zaburzeniami poznawczymi, takimi jak dysleksja, autyzm, CVA i inne, pomaga w łatwiejszym skupieniu się na podstawowych elementach witryny,

– tryb przyjazny ADHD – pomaga użytkownikom z ADHD i zaburzeniami neurorozwojowymi łatwiej czytać, przeglądać i skupiać się na głównych elementach witryny, jednocześnie znacznie zmniejszając rozproszenie uwagi,

– tryb ślepoty – konfiguruje witrynę sieci Web tak, aby była zgodna z czytnikami ekranu, takimi jak JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack. Czytnik ekranu to oprogramowanie
dla niewidomych użytkowników, które jest instalowane na komputerze i smartfonie, a strony internetowe muszą być z nim kompatybilne;

W sekcji czytelne wrażenia:

– skalowanie zawartości – umożliwia powiększenie lub zmniejszenie zawartości serwisu,

– lupa tekstowa – powiększa treści, na których umieszczony jest kursor myszy,

– czytelne czcionki – zmienia czcionki w elementach tekstowych na czcionkę bezszeryfową,

– dysleksja przyjazna – zmienia czcionki w elementach tekstowych na przyjazne dyslektykom,

– wyróżnij tytuły – obejmuje ramką wszystkie tytuły w elementach tekstowych,

– wyróżnij linki – obejmuje ramką wszelkie treści tekstowe, które są odnośnikami hipertekstowymi,

– rozmiar czcionki – umożliwia zmniejszenie lub powiększenie czcionek w elementach tekstowych,

– wysokość linii – umożliwia zmniejszenie lub powiększenie interlinii w elementach tekstowych,

– odległość liter – umożliwia zmniejszenie lub powiększenie odległości pomiędzy literami
w elementach tekstowych,

– wyrównane do lewej – wyrównanie tekstu do prawej strony,

– wyśrodkowany – wyśrodkowanie tekstu,

– wyrównane do prawej – wyrównanie tekstu do lewej strony;

W sekcji przyjemne wrażenia wizualne:

– ciemny kontrast – wyłącza wszelkie grafiki, w ich miejscu pojawiają się czarne bloki,
a w elementach tekstowych dodaje czarne tło z napisami w kolorze pastelowym,

– kontrast światła – wyłącza wszelkie grafiki poprzez ich zamianę na białe tło, a wszelkie treści tekstowe zmieniane są na kontrastujące z tłem,

– monochromatyczne – ustawia wyświetlanie strony w trybie monochromatycznym,

– wysoki kontrast – usuwa wszelkie delikatne tła zmieniając grafiki oraz kolor tekstu
na kontrastowe,

– wysokie nasycenie – zwiększa saturację kolorów w serwisie na większą,
– niskie nasycenie – zmniejsza saturację kolorów w serwisie na mniejszą,

– dopasowanie kolorów tekstu – umożliwia zmianę kolorów tekstu na wybraną
z predefiniowanej palety kolorów,

– dopasowanie kolorów tytułu – umożliwia zmianę kolorów tytułu na wybraną
z predefiniowanej palety kolorów,

– dopasowanie kolorów tła – umożliwia zmianę kolorów tła na wybraną z predefiniowanej palety kolorów;

W sekcji łatwa orientacja:

– przewodnik po lekturze – wyświetla wskazówkę, które podąża za kursorem, tym samym pomaga skoncentrować się tylko na określonym tekście,

–animacja stop – umożliwia wyłączenie animacji na stronie,

–maska do czytania – tworzy poziomą maskę o określonej wysokości, która podąża
za kursorem, umożliwia zaznaczenie oraz skupienie się tylko na określonej części zawartości,

–wyróżnij kursorem – podświetla obszar poprzez najechanie kursorem według obramowań,

–wyróżnij fokus – wyróżnia obszar szczegółowy według granic,

–duży ciemny kursor – włącza duży czarny kursor zamiast zwykłego,

– duży lekki kursor – włącza duży biały kursor zamiast zwykłego,

–nawigacja klawiaturowa –włącza funkcję nawigacji za pomocą klawiatury,

–nawigator łączy – pokazuje wszystkie odnośniki znajdujące się na bieżącej stronie serwisu w postaci rozwijanego menu;

 1. możliwe jest poruszanie się po stronie internetowej poprzez nawigację klawiaturą za pomocą klawisza TAB - każdy element jest aktywny, wyróżnia się on dodatkową ramką;
 2. na stronie nie uruchamia się automatycznie dźwięk, ewentualne jego włączenie
  lub wyłączenie dostępne jest dzięki nawigacji klawiaturą;
 3. po powiększaniu widoku strony do np. 200%, poprzez klawisz CTRL oraz klawisz +, widoczna jest całość informacji ze strony bez konieczności przewijania treści w poziomie.

Biuro Rzecznika MŚP zamieściło informację o utworzeniu wideoinfolinii dla osób głuchych, która zapewnia osobom głuchym dostęp do informacji związanych
z pandemią COVID-19 - ikona połączenia z tłumaczem języka migowego zamieszczona jest na głównej stronie, na samym dole.

Biuro Rzecznika MŚP współpracuje z Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Mazowieckim od 1 sierpnia 2022 r.w celuzwiększenia dostępności cyfrowej strony internetowej https://rzecznikmsp.gov.pl/.

Dzięki nawiązaniu współpracy z niniejszą organizacją zostały zapewnione Biuru Rzecznika MŚP:

 1. komunikacja (na każdorazowe zlecenie Biura) pomiędzy osobą Głuchą będącą osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 830) a pracownikami  Biura Rzecznika MŚP;
 2. usługa tłumaczenia on-line dwukierunkowego przez certyfikowanych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo - Migowego (SJM);
 3. usługa tłumacza on-line języka migowego zintegrowanego ze stroną internetową Biura Rzecznika MŚP z nielimitowanym, pod względem liczby jak i czasu połączeń, dostępem.

Ikona połączenia z tłumaczem online zamieszczona jest na głównej stronie, na górze, po prawej stronie.

Dostępność architektoniczna

Biuro Rzecznika MŚP w Warszawie, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa

Biuro Rzecznika MŚP w Warszawie znajduje się w kamienicy z lat 50’, na drugim piętrze (tj. trzecia kondygnacja budynku). Główne wejście do siedziby Biura usytuowane jest od skrzyżowania ulicy Wilczej z ulicą Poznańską. Do budynku prowadzą szerokie automatyczne rozsuwane drzwi.

Na parterze budynku po lewej stronie znajduje się recepcja, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące poruszania się po budynku. Wewnątrz budynku znajduje się winda, zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji. Od 30 marca 2021 r. dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim  dostęp do niej możliwy jest poprzez rampę podjazdową, tym samym pokonując trzystopniowy bieg schodowy.

W ciągu komunikacyjnym (na drugim piętrze) w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń.

W budynku nie ma łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Niedaleko budynku w Strefie Płatnego Parkowania od strony ul. Wilczej, za linią chodnika znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Krakowie, ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków

Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Krakowie znajduje się w budynku, na pierwszym piętrze (tj. druga kondygnacja budynku) na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych. Główne wejście do budynku, w którym znajduje się siedziba Biura usytuowane jest od strony ulicy Kanoniczej. Z uwagi na konstrukcję budynku wejście do budynku jest utrudnione przez ciężkie dwuskrzydłowe drzwi rozwierane, prowadzące na dziedziniec. Po czym należy pokonać dziewięciostopniowy bieg schodowy wyposażony w balustradę, prowadzący do wejścia siedziby Biura wyposażonego w jednoskrzydłowe drzwi rozwierane. Przed wejściem do siedziby Biura nie ma platformy przychodowej oraz windy, która umożliwiłaby swobodne wejście.

Na parterze budynku nie ma recepcji, przez co nie można uzyskać informacji dotyczących poruszania się po budynku. W takiej sytuacji Biuro zapewnia alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny do Pełnomocnika Terenowego, który udzieli bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. 

W ciągu komunikacyjnym (na pierwszym piętrze) w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń.

W budynku nie ma łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na dziedzińcu jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Można też skorzystać z miejsc parkingowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujących się na parkingu ogólnodostępnym przy ul. Świętego Idziego (tzw. Parking pod Wawelem).

 

Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Poznaniu, ul. Wielka 20, 61-774 Poznań

Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Poznaniu jest w znacznym stopniu przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku, w którym znajduje się siedziba Biura usytuowane jest od strony ulicy Wielkiej, która to znajduje się na czwartym piętrze budynku. Do budynku prowadzą jednoskrzydłowe drzwi rozwierane na poziomie chodnika, które otwiera pracownik recepcji. Na parterze budynku po lewej stronie znajduje się recepcja, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące poruszania się po budynku. Wewnątrz budynku znajduje się winda, zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji.

W ciągu komunikacyjnym (na czwartym piętrze) w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń.

W budynku nie ma łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W garażu dostępne są dwa miejsca parkingowe. Przed przyjazdem na spotkanie należy zgłosić potrzebę zaparkowania, wówczas pracownik Biura umożliwi wjazd na parking i wskaże wydzielone miejsce. Można też skorzystać z  miejsc parkingowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujących się na parkingu przed budynkiem od strony ulicy Wielkiej będących w zasobach Urzędu Miasta Poznania.

 

Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 16, lok. 04, 80-822 Gdańsk

Biuro usytuowane jest na parterze, naprzeciwko recepcji, ochrony, gdzie można uzyskać informacje dotyczące poruszania się po budynku. Główne wejście do budynku, w którym znajduje się siedziba Biura znajduje się od strony ulicy Żabi Kruk. Przed wejściem do budynku znajdują się cztery schodki, które prowadzą przez drzwi obrotowe do środka budynku. Nie ma jednak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do Biura można również wejść od strony parkingu wewnętrznego. Z tej strony nie ma żadnych utrudnień dla osób niepełnosprawnych.

W ciągu komunikacyjnym w budynku nie ma przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń.

W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem od strony ulicy Żabi Kruk, przy chodniku znajdują się miejsca parkingowe, ale z niewyznaczonymi stanowiskami postojowymi dla osób z niepełnosprawnością.

 

Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Białymstoku, ul. Ciepła 1 lok. 10, 15-472 Białystok

Terenowy Oddział Biura Rzecznika MŚP w Białymstoku znajduje się w ponad 100-letniej kamienicy, na drugim piętrze (tj. trzecia kondygnacja budynku). Główne wejście do budynku, w którym znajduje się siedziba Biura usytuowane jest od strony ulicy Jurowieckiej. Do budynku prowadzą jedne jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, bez wyrównania poziomów przed wejściem do budynku. Przed wejściem do budynku nie ma podjazdu z poręczami, który umożliwiłby swobodne wejście do budynku. Wewnątrz budynku również nie ma wind oraz platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych umożliwiających poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.

Na parterze budynku nie ma recepcji, przez co nie można uzyskać informacji dotyczących poruszania się po budynku. W takiej sytuacji Biuro zapewnia alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny do Pełnomocnika Terenowego, który udzieli bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. 

W ciągu komunikacyjnym (na drugim piętrze) w budynku występują przeszkody architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., nie jest zapewniona właściwa szerokość korytarzy i wejść do pomieszczeń, przez co uniemożliwione jest swobodne przemieszczanie się po budynku i dostęp do pomieszczeń.

W budynku nie ma łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Za budynkiem od strony ul. Ciepłej znajduje się parking samochodowy. Na parkingu nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych. Takie miejsca zostały wyznaczone wzdłuż ul. Ciepłej w Strefie Płatnego Parkowania.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawia raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za okres od 20 września 2019 r. do 1 stycznia 2021 r.

Raport jest składany co 4 lata i zawiera  informacje w zakresie spełniania przez dany podmiot, w ramach prowadzonej działalności, minimalnych wymagań w zakresie    dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Raport został opracowany przez Natalię Kruczek, Koordynatora ds. dostępności

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Natalią Kruczek, Wydział Prawno-Legislacyjny, e-mail: natalia.kruczek@rzecznikmsp.gov.pl, tel. 22 123 70 81. a wz. z Damianem Lewczukiem, Wydział Prawno-Legislacyjny, e-mail: damian.lewczuk@rzecznikmsp.gov.pl, tel. 22 123 70 63

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Biuro Rzecznika MŚP zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Biuro Rzecznika MŚP zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Biuro Rzecznika MŚP odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Informacje o publikacji dokumentu

Pierwsza publikacja:  31.03.2021 r. Natalia Kruczek

Pokaż historię zmian

Tytuł

Wersja

Dane zmiany / publikacji

Dostępność

4.0

01.08.2022 r. Damian Lewczuk

Dostępność

3.0

31.03.2022 r. Damian Lewczuk

Dostępność

2.0

26.04.2021 r. Natalia Kruczek

Dostępność

1.0

31.03.2021 r. Natalia Kruczek

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..